120120
W1
W2
W3
W4
W5
M1
W7
W8
W100

 

 


Tiltan (Clover) 集团由专家 David Cyviak 领导,专注于帮助全球中小型公司 (SMB) 制定策略。集团首席执行官 David 拥有丰富的经验和从经验中总结得出的宝贵知识,擅长为与以色列有商务往来的公司提供多层面的咨询和其他服务,涉及的领域包括国际贸易(他在工业、纺织品和酒店外包方面拥有丰富的经验)、业务救援和风险管理、家族企业、组织和咨询服务以及业务开发。

由于 Tiltan 采用支持性方法,并强调通过积极方式达成目标,因此我们相信,与中小型企业(甚至是新成立的企业)分享我们积累的知识可以提升这些企业的商业业绩。

我们认为:
 与以色列公司开展合作,特别是商业合作,应有熟悉以色列商业文化和政府当局的专家
提供帮助
 国际化经营需要深入了解目标国家/地区。

Tiltan 可在纺织业、酒店外包、污水处理和回收等行业为各中小型公司与以色列建立多
商务联系提供持续支持。
 制定业务策略和基础广泛的解决方案,
可以为您的企业提供清晰的方向、节约成本、明确职位定义、促进销售增长,并为决策

供筛选建议。
 在处理商业危机时,
您应当控制危机,而不是被危机控制。
 在处理商业危机时,
您应当控制危机,而不是被危机控制。
• 如果您需要建议和持续支持与指导
单靠自己孤军奋战并不是明智之举。与 Tiltan 合作,让我们帮助您采用明智的方式创立
司,并推动您的业务取得成功,实现可衡量的业绩。
 对业务的战略性审视需要进行长远考量。
在以色列创办公司需要考虑保险和养老金的安排,包括:保险管理和养老金安排、储蓄建议、企业保险、为实现节约目的的合并渠道等。

Tiltan 诚邀您加入我们的客户群

联系我们,您的企业将能获益于我们业务策略带来的众多优势。

 

 

本网站的信息仅为基础信息,不具约束力,旨在为对本集团服务感兴趣的个人或企业提供参考;本信息不能替代专业咨询。对本信息的使用和理解由读者承担完全责任,本集团已告知读者如有需要可与本集团联系
预约洽谈事宜,以确定读者的具体需求。

 

 

 

 

 

 

 

 

P11P22
P33P44
  • .

    התמודדות נכונה עם משבר יכולה להיות ההזדמנות של העסק לפרוץ קדימה...
    משברים בעסק הם אירוע שמוטב שיקרה למישהו אחר...

    המשך קריאה >>